Basa Sunda

Warta (23 Juli 2020)

·    Kecap warta teh ngandung harti beja, bewara,atawa informasi.nepikeun warta hartina neupikeun beja.

·    Kecap warta asalna tina basa sansekrta, nyaeta beja atawa kabar barita.  Hidep kungsi nngadenge kecap kalawarta?

·    Kalawarta ngandung harti warta anu ditepikeun kalawan maneeuhna dina waktu nu geus ditangtukeun,upamana poeana, mingguan, bulanan. Kalawarta oge bisa dihartikeun koran,majalah,atawa tabloid.

·    Kiwari mah warta teh leuwih lulasa tur leuwih canggih ditepikeunana teh, sajaba ti koran, majalah, tabloid,
radio,televise ,telepon,oge geus bisa dibandungan dina internet.

·   Tujuan Warta

Pikeun nepikeun beja, pangajak, iklan, propaganda atawa promosi, jeung sajabana. Ku lantaran tujuanna rupa-rupa, nya istilahna oge rupa-rupa deuih.

·    Nilik dumasar cara nepikeunana mah warta teh dibagi jadi sababaraha wanda, nyaeta straight news, depth news, soft news, jeung reportase.

1)      Straight news atawa warta langsung, nyaeta warta anu dipidangkeun dumasar kajadian nu sabenerna, teu ditambahan atawa dikurangan kalawan ngagunakeun bahasa nu lugas ngarah babari kahartina ku nu narima. Eta warta samodel kitu teh sok disebut oge hard news ataawa spot news.

2)      Depth news nyaeta warta anu dipdangkeun sajaba ti nepikeun peristiwa nu sabenerna oge sok ditambahan ku informasi sejenna nu mangrupa pakta nu aya patalina jeung peristiwa nu keur kajadian

3)      Soft news atawa warta hampang mah teu ngutamakeun pentingna kajadian atawa ramena warta, tapi leuwih mentingkeun kana aspek kakmanusannana (human interest). Ari nu disebut human interest nyaeta warta anu ngajak mikir, nalar, ngarasa, atawa empati masyarakat kana hiji peristiwa.

4)      Feature, feature story, investigation news atawa warta kisah nyaeta warta anu dilengkepan ku kasang tukang hji kajadian tur dipidangkeunana ngagunakeun gaya basa anu matak nimbulkeun rupa-rupa rsa nu narima eta warta,umpana nimbulkeun rupa-rupa rasa nu namina eta warta

5)      Reportase(interprative news) nyaea ngalaporkeun warta nu ditambahkeun ku pamanggih panalungtik/pangamat jeng sumbur tinulis sangkan nu narimaata warta ngarsa sugema sebab meunang data,pakt,atawa informasi nu leuwih munel tur lengkep.

6)      Opinion news nyaeta warta nuu dilengkepan ku pamadegan nu nulis kahiji peristiiwa tur kahiji kjadian.

MACEM WARTA

1.      Warta tertulis
Warta anu di tepikeun ngagunakeun basa tulis bisana wangun mediana mangrupa koran(surat kabar),tabloid,atawa majalah

2.      Warta lisan
Warta nu ditepikeun secara lisan bisa ngagunakeun media pengeras,radio,televisi,telpon,jeung sajabana.

Untuk lebih jelasnya, silahkan di klik link video pembelajaran WARTA  di bawah ini:Tugas :

1.      Susun hiji teks warta ngenaan corona !
( Susunlah/ buatlah satu teks berita tentang corona )

Note:

·     Tugas dikerjakan di buku tulis jangan lupa di beri nama dan kelas lalu di foto

·     Kirim/Upload Tugas melalui Google Form sesuai kelas ke link :
https://forms.gle/iJGwcosSg6U95sNw6

One thought on “Warta (23 Juli 2020)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *